บางกอกเรนโบว์ ร่วมกับ โรงพยาบาลบางรัก

ภายใต้การสนับสนุนจาก สถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง

ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การสร้างความเข้าใจในการปฏิบัติงานกับผู้ใช้สารเสพติดในกลุ่มชายรักชาย” (Chemsex Bangkok) ในวันพฤหัสบดีที่ 23 กันยายน 2564 โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย

แบ่งเป็น 2 รอบตามมาตรการป้องกันโควิด-19 อย่างเคร่งครัด ดังต่อไปนี้

รอบเช้า 08.30-12.00 น. (สำหรับเจ้าหน้าที่สาธารณสุข นักวิชาการ และผู้สนใจทั่วไป) จำกัดเพียง 25 คน

รอบบ่าย 12.00-16.30 น. (สำหรับกลุ่มชายรักชาย เปิดพื้นที่การพูดคุยแลกเปลี่ยนอย่างเป็นมิตร) จำกัดเพียง 25 คน

ลงทะเบียนตอบรับการเข้าร่วมประชุมได้ที่ (ภายในวันที่ 20 ก.ย.64)