เกี่ยวกับเรา ว์

องค์กรบางกอกเรนโบว์ เป็นองค์กรสาธารณะประโยชน์ที่ไม่แสวงหาผลกำไร (Non Profit Organization) เริ่มก่อตั้งเมื่อเดือนพฤษภาคม 2545 โดยกลุ่มอาสาสมัคร นักวิชาการและสื่อมวลชนที่ทำงานด้านสิทธิมนุษยชน สุขภาพ และ HIV/AIDS เพื่อรณรงค์ให้ความรู้ในการป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัส HIV และช่วยเหลือผู้ป่วย AIDS และต่อต้านการละเมิดสิทธิ์และการเลือกปฏิบัติต่อผู้ที่มีความหลากหลายทางเฑศ โดยนำเสนอข้อมูลและจัดกิจกรรมสรา้งสรรค์ผ่านสื่อสารมวลชนต่างๆ ร่วมกับ เครือข่ายองค์กรสาธารณะประโยชน์ภาครัฐและเอกชนทั้งในและต่างประเทศ

วิสัยทัศน์ 

องค์การบางกอกเรนโบว์ เป็นองค์กรที่ช่วยสรา้งความเท่าเทียมทางสังคมและรณรงค์ป้องกันการแพร่ระบาดของ HIV/AIDS การความร่วมมือจากชุมชนอย่างต่อเนื่อง

พันธกิจ

ลดอคติและสร้างการยอมรับทางสังคมที่มีต่อผู้ติดเชื้อ HIV ผู้ป่วย AIDS และผู้ที่มีความหลากหลายทางเพศ 

วัตถุประสงค์

1. พัฒนาคุณภาพชีวิตและสุขภาพจิตสำหรับผู้ติดเชื้อ HIV และผู้ที่ม่ีความหลากหลายทางเพศ ให้อยู่ร่วมกันในสังคมได้อย่างมีความสุข

2. รณรงค์ป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อ HIV/AIDS และสร้างความรู้ความเข้าใจกับสังคม

3. ต่อต้านการละเมิดสิทธิ์และการเลือกปฏิบัติต่อผู้ติดเชื้อ HIV cและผู้ที่ม่ความหลากหลายทางเพศ

4. ผลิตและสนับสนุนสื่อทุกประเภท รวมทั้งส่งเสริมให้มีการจัดกิจกรรมทางการตลาดเพื่อสังคม เพื่อสร้างความเข้าใจและสร้างการยอมรับต่อผู้ติดเชื้อ HIV และผู็ที่มีความหลากหลายทางเพศ 

5. ให้การปรึกษาทางเลือก เกี่ยวกับ HIV/AIDS โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์  สุขภาพทางเพศ และสิทธิมนุษยชน

Who are we?

BRO is a non-profit group founded in January 2002. We have been recognized by Public Health Department and other government agencies as a leading volunteer group specialized in gay issues.

Bangkok Rainbow Organization is a community-based organization supporting LGBT well-being in Thailand. Founded over 15 years ago, BRO has grown to a registered member base of more than 2,000 members. A core strength is its long-standing and extensive Thailand media relations as well as its “from the community, for the community” structure and commitment.

What we do?

BRO organizes events such as seminars and workshops with funds from donations and sponsorship mainly by Thai Health Promotion Foundation, a unit under Prime Minister’s Office. The group is very active in accessing to public via various media channels with well-attended programs such as talks on controversial issues and casual meetings on various topics aimed at promoting the better understanding of homosexuality and its related issues. BRO provides advices to local and foreign media representatives locally when covering gay issues in Thailand.
Our policy BRO is a non-partisan group. We are open to work with any gay and non-gay groups of either private and public interest. Some previous activities and participations

1. AIDS and Communication for new attitudes and behavior, Kanchanaburi and Nakorn Nayok provicnes 2003-2004.

2. Talks on Taiwanese film cinema, TV Drama: LOVE 8009 Channel 9 TV, new book review, What’s wrong being nude?, Gays and Sauna.

3. Holds an annual BRO’s seminar on Gay and Understanding, Bangkok Palace Hotel 2003.

4. Promotes new films and stage plays in Bangkok: Bear Cup, Formula 17, Love! Valor! and Compassion! in Thai
version.

Background

Bangkok Rainbow Organization (BRO) is a community based and driven organization with 5,000 members advocating LGBT equality stop discrimination and promoting health treatment and prevention. BRO was founded in 2002 and currently maintains an its office in Bangkok’s Phaya Thai district, a “red zone” center of high risk MSM activity. Among BRO’s unique competencies among Thai LGBT organisations are unmatched access to, and
credibility with, both mainstream and LGBT community Thai media outlets, a community loyalty program through the Bangkok Rainbow VIP member card scheme, and trusted relationships with local LGBT human right and businesses. BRO is known throughout the gay community for its positive reinforcement of “gay lifestyle” through its many, varied Pride events, social justice and human right event its leading presence in sauna outreach programs and strong relationships with other Thai based NGO’s and government. Successful past advocacy and capacity building programs include:

Partners with :

 10 years of sauna outreach and condom distribution in collaboration with Global Fund and ILO

 Bangkok Metropolitan Authority (BMA) funded Gay and MSM Community Building Projects (2004-2007)

 2007-2008 Host Rainbow Media Awards

 Coordination of Bangkok Pride events

 Collaboration with Thailand’s National Human Rights Commission in Sexual and Gender Diversity
Rights Advocacy

 Thailand Rainbow Archive Project, funded by the British Library and the Australian National

University

 Individual Capacity building for young MSM people funded by the Thailand Health Promotion
Foundation (2012 – 2014)

 Collaboration with GFATM (2012 – 2014)

 Consulting for Gender & Sexuality, Diversity & Inclusion in many university, business and
government

 Word Bank Thailand

 UNAIDS
 UNDP
 UNESCO Thailand
 Facebook Thailand
 Aids Health Care Foundation

องค์กรบางกอกเรนโบว์ (องค์การสาธารณประโยชน์)

218/16 ประดิพัทธ์ แขวง สามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400

โทรศัพท์ (+66) 02-618-5168 , 08-9039-1918

Email : [email protected]
Shares