PrEP คืออะไร?

PrEP คืออะไร?

PrEP คืออะไร

PrEP เป็นชื่อย่อของ PreExposure Prophylaxis คือการให้ยาต้านไวรัสแก่ผู้ที่ยังไม่ติดเชื้อเอชไอวี ก่อนมีการสัมผัส (pre-exposure) ที่เสี่ยงต่อการติดเชื้อ เพื่อป้องกัน (prophylaxis) การติดเชื้อเอชไอวีจากการสัมผัสนั้น PrEP สามารถให้ได้ทั้งในรูปยากิน หรือสารฆ่าจุลินทรีย์ (microbicides)ในรูปเจลผสมยาต้านไวรัสใส่ในช่องคลอด หรือในทวารหนัก และห่วงบรรจุยาต้านใส่ในช่องคลอด

 

หลักฐานสนับสนุนประสิทธิผลของ PrEP

PrEP มีแนวคิดมาจากความรู้เกี่ยวกับพยาธิกำเนิดของการติดเชื้อเอชไอวีหลังการสัมผัส โดยพบว่าหลังการสัมผัสเชื้อเอชไอวี เช่น หลังการมีเพศสัมพันธ์ หรือหลังถูกเข็มตำ การติดเชื้อจะเกิดอยู่เฉพาะที่ โดยการติดเชื้อทั่วร่างกายจะยังไม่เกิดขึ้นทันที แต่ต้องใช้เวลาอย่างน้อย 1-3 วันหลังการสัมผัส ในช่วงเวลานี้ พบว่าจะมีเซลล์บริเวณทางเข้าของเชื้อเป็นตัวรับเชื้อเอชไอวีและส่งต่อเชื้อไปให้แก่เซลล์ใกล้เคียงและนำเชื้อไปที่ต่อมน้ำเหลืองเฉพาะที่ จากนั้นจะมีการแพร่กระจายของเชื้อเอชไอวีไปทั่วร่างกาย ประมาณ 5 วันหลังสัมผัส พบว่าการให้ยาต้านรีโทรไวรัสหลังสัมผัส (PostExposureProphylaxis or PEP) สามารถขัดขวางกระบวนการติดเชื้อดังกล่าวได้ แต่การให้ PEP จะต้องให้ทันทีหลังสัมผัสซึ่งมักจะมีปัญหาในทางปฏิบัติที่ผู้สัมผัสมักจะมาพบบุคลากรทางการแพทย์หลังสัมผัสล่าช้า จึงมีการประยุกต์การให้ PrEP แก่ผู้ที่มีความเสี่ยงสูงต่อการสัมผัสเพื่อป้องกันการติดเชื้อได้ทันท่วงทีหลังการสัมผัส การให้PrEP มีหลักฐานจากการศึกษาทั้งในสัตว์ทดลองและการศึกษาทางคลินิกว่ามีประสิทธิผลในการป้องกันการติดเชื้อเอชไอวีได้

 

ใครควรได้รับ PrEP

1. ชายรักชาย ที่มีความเสี่ยงต่อการได้รับเชื้อเอชไอวีจากการมีเพศสัมพันธ์ทางทวารหนักกับคู่นอนที่ติดเชื้อเอชไอวีหรือไม่ทราบว่าติดเชื้อหรือไม่

2. หญิงและชายที่มีความเสี่ยงต่อการได้รับเชื้อเอชไอวีจากการมีเพศสัมพันธ์แบบรักต่างเพศทางช่องคลอดหรือทางทวารหนักกับคู่นอนที่ติดเชื้อเอชไอวีหรือไม่ทราบว่าติดเชื้อหรือไม่

ทั้งนี้จะต้องเน้นให้ผุ้ที่ได้รับ PrEP เห็นความสำคัญของการใช้ถุงยางอนามัยอย่างถูกต้องและสม่ำเสมอร่วมกับการใช้ PrEP ผู้ที่จะได้รับ PrEP จะต้องมีหลักฐานจากการตรวจเลือดว่าไม่มีการติดเชื้อเอชไอวี ณ เวลาที่ได้รับ PrEP รวมทั้งไม่มีประวัติ และอาการและ/หรืออาการแสดงที่บ่งชี้ถึงการติดเชื้อเอชไอวีเฉียบพลัน

 

PrEP ใช้ยาอะไรและบริหารยาอย่างไร

ยาที่ได้รับการรับรองจากองค์การอาหารและยาของสหรัฐอเมริกาให้ใช้ใน PrEP ได้ ตั้งแต่ เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2555 คือ tenofovir (TDF) ขนาด 300 มก. และ emtricitabine (FTC) ขนาด 200 มก. ซึ่งรวมอยู่ในยาเม็ดเดียวกัน (TDF/FTC) บริหารยาโดยการกินครั้งละ 1 เม็ดวันละครั้ง และต้องกินยาทุกวันอย่างสม่ำเสมอตลอดช่วงเวลาที่ยังมีเพศสัมพันธ์กับคู่นอน (ไม่ใช่กินเฉพาะเวลาที่จะมีเพศสัมพันธ์) ส่วน PrEP ในรูปของ microbicides ยังอยู่ในระหว่างรอผลการศึกษาวิจัยทางคลินิกที่มากกว่านี้

 

ประสิทธิผลของ PrEP

จากการศึกษาทางคลินิก PrEP มีประสิทธิผล ร้อยละ 44-73 ในชายรักชาย และ ร้อยละ 62-75 ในหญิงหรือชายที่มีเพศสัมพันธ์แบบรักต่างเพศ ทั้งนี้ประสิทธิผลของ PrEP ขึ้นอยู่กับการกินยาอย่างครบถ้วนสม่ำเสมอ (adherence)

 

ความปลอดภัยของ PrEP

อาจเกิดข้างเคียงจาก PrEPได้ และอาจต้องเพิ่มความระมัดระวัง เนื่องจากเป็นการให้ยาแก่ผู้ที่ไม่ติดเชื้อและไม่มีอาการผิดปกติ การเกิดผลข้างเคียงเพียงเล็กน้อยอาจทำให้ผู้ที่ได้รับ PrEP หยุดยาหรือกินยาไม่สม่ำเสมอได้ อย่างไรก็ดีจากการศึกษาที่ผ่านมาพบว่าผลข้างเคียงเกิดขึ้นน้อย ที่พบได้คืออาการคลื่นไส้และน้ำหนักลดหลังได้รับยาในระยะแรก ผลข้างเคียงระยะยาวพบได้น้อย (น้อยกว่าร้อยละ 5) ได้แก่ ผลต่อการทำงานต่อไต อย่างไรก็ดี ยังไม่มีข้อมูลเกี่ยวกับผลข้างเคียงอื่นๆ เช่น การสูญเสียมวลกระดูก และ การกำเริบของไวรัสตับอักเสบบีหลังหยุดยา (ในกรณีที่ผู้ได้รับ PrEP มีการติดเชื้อไวรัสตับอักเสบบีร่วมด้วย)

 

การนำ PrEP ไปใช้

แม้ว่ามีหลักฐานหลายประการสนับสนุนประโยชน์ของ PrEP แต่ก่อนจะนำไปใช้ จำเป็นต้องพิจารณาถึงข้อจำกัดหลายประการได้แก่

1. ก่อนให้ PrEP จะต้องตรวจยืนยันว่าผู้นั้นไม่ติดเชื้อเอชไอวี โดยการตรวจ anti-HIV ให้ผลลบ และ การตรวจ HIV-RNA ให้ผลลบในกรณีที่สงสัยการติดเชื้อเอชไอวีเฉียบพลัน (เนื่องจากการตรวจวินิจฉัยการติดเชื้อเอชไอวีเฉียบพลันด้วย anti-HIV จะให้ผลลบลวงได้) การให้ PrEP แก่ผู้ที่ติดเชื้อเอชไอวี ไม่มีประสิทธิผลในการป้องกันหรือรักษา แต่อาจทำให้เกิดปัญหาเชื้อเอชไอวีดื้อยาได้

2. ก่อนให้ PrEP ควรตรวจคัดกรองการติดเชื้อไวรัสตับอักเสบบีในผู้ที่จะได้รับ PrEP เนื่องจากในผู้ทีมีการติดเชื้อไวรัสตับอักเสบบี การหยุดยา TDF/FTC ที่ใช้ใน PrEP อาจทำให้เกิดการกำเริบของไวรัสตับอักเสบบีหลังหยุดยาได้

3. ผู้ที่ได้รับ PrEP จะต้องไม่มีโรคไตและ/หรือโรคกระดูกบางร่วมด้วย

4. หลักฐานที่สนับสนุนถึงประสิทธิผลของ PrEP มาจากการศึกษาในผู้ที่มีความเสี่ยงต่อการติดเชื้อเอชไอวีจากการมีเพศสัมพันธ์เท่านั้น ไม่ได้รวมผู้ที่มีความเสี่ยงทางอื่น เช่น ผู้ติดยาเสพติดที่ใช้เข็มฉีดยาร่วมกัน

5. การนำ PrEP ไปใช้ในวงกว้างในประเทศไทย มีปัจจัยที่ต้องคำนึงถึงอีกหลายประการได้แก่

5.1 การกำหนดประชากรเป้าหมายและคุณสมบัติของผู้ที่ควรได้รับ PrEP ที่จะต้องมีการกำหนดแนวทางปฏิบัติที่เป็นรูปธรรมและเหมาะสมต่อไป

5.2 ผลข้างเคียงของยาที่อาจเกิดขึ้น เช่น อาการคลื่นไส้ อาเจียน ผลต่อการทำงานของไต การสูญเสียมวลกระดูก การกำเริบของไวรัสตับอักเสบบี เป็นต้น

5.3 ความสำคัญการกินยาอย่างครบถ้วนสม่ำเสมอ (adherence) ในระยะยาว

5.4 ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น ทั้งค่าตรวจทางห้องปฏิบัติการ ค่ายาต้านไวรัสที่ใช้สำหรับ PrEP ค่าติดตามผลข้างเคียง และค่ารักษาในกรณีที่เกิดผลข้างเคียงหลังได้รับ PrEP

5.5 การชักนำให้เกิด เชื้อเอชไอวีดื้อยา ในผู้ที่ติดเชื้อขณะได้รับ PrEP และผลที่อาจเกิดขึ้น ต่อการตอบสนองต่อการรักษาด้วยยาต้านไวรัสในอนาคตโดยเฉพาะในผู้ที่มีการกินยาไม่ครบถ้วนสม่ำเสมอ

5.6 ความถี่ในการติดตามเมื่อมีการให้ PrEP ได้แก่การตรวจติดตามการติดเชื้อเอชไอวี การติดตามผลข้างเคียงหลังได้รับ PrEP เป็นต้น

5.7 พฤติกรรมเสี่ยงต่อการติดเชื้อเอชไอวีของผู้ที่ได้รับ PrEP ที่อาจเพิ่มมากขึ้น

5.8 ความพร้อมของระบบสาธารณสุข เนื่องจากภาระการให้บริการที่เพิ่มขึ้น ทั้งการตรวจวินิจฉัย การให้คำปรึกษา การบริหารจัดการ PrEP การติดตามขณะได้รับ PrEP และการส่งเสริมและติดตามการกินยาอย่างครบถ้วนสม่ำเสมอ เป็นต้น

5.9 PrEP เป็นเพียงมาตรการหนึ่งในการป้องกันการติดเชื้อเอชไอวี ที่จำเป็นต้องใช้ร่วมกับกับมาตรการป้องกันการติดเชื้อเอชไอวีอื่นๆ เช่น การลดพฤติกรรมเสี่ยง การใช้ถุงยางอนามัยอย่างถูกต้องและสม่ำเสมอ และการขลิบหนังหุ้มปลายอวัยวะเพศ เป็นต้น

Featured Author

ดร.นฤพล ด้วงวิเศษ 

Proin eget tortor risus. Praesent sapien massa, convallis a pellentesque nec, egestas no

เกย์ห้องน้ำระวัง เสียวผ่านรู อันตรายกว่าที่คิด

เกย์ห้องน้ำระวัง เสียวผ่านรู อันตรายกว่าที่คิด

เกย์ห้องน้ำระวัง เสียวผ่านรู อันตรายกว่าที่คิด

บางกอกเรนโบว์ องค์กรรณรงค์ป้องกันเอดส์และสิทธิของชายรักชาย ออกโรงเตือนกลุ่มชายรักชายที่ชื่นชอบรสนิยมแบบ “เอ้าท์ดอ” โดยเฉพาะตามห้องน้ำสาธารณะทั่วไป หรือห้องน้ำปั้มน้ำมันที่ถูกเจาะรูกลายเป็นแหล่งพบปะสังสรรค์นัดพบของกลุ่มชื่นชอบแบบเดียวกันอย่างโจ๋งครึ่มโดยไม่ให้เกียรติผู้ที่ต้องการใช้ห้องน้ำเพื่อปลดทุกข์จริงๆ นายนิกร อาทิตย์ ประธานองค์กรบางกอกเรนโบว์ เผยข้อมูลว่า “จากสายด่วน Hotline 02-2361555 ขององค์กรบางกอกเรนโบว์ ที่มีคนโทรเข้ามาให้ข้อมูลและร้องเรียนว่า ปัจจุบัน มีกลุ่มเอ้าท์ดอทางสื่อสังคมออนไลน์ เช่น ทวิสเตอร์ หรือ ไลน์กลุ่ม ตั้งกลุ่มนัดแนะคนที่ชอบประเภทเดียวกัน ไปนัดพบกันตามแหล่งต่างๆ โดยเฉพาะห้องน้ำสาธารณะ มีการทำแผนที่พิกัด บอกเวลา และแนะนำห้องน้ำสาธารณะต่างๆ ทั่วกรุงเทพมหานคร เช่น ปั้มน้ำมัน โรงภาพยนตร์ ศูนย์การค้า มหาวิทยาลัย สวนสาธารณะ อาคารสำนักงาน ฯลฯ ทำให้กลุ่มชายรักชายบางคนคิดว่า สถานที่นั้นเป็นของเฉพาะชายรักชายเท่านั้น ทำให้กลุ่มชายทั่วไป รู้สึกเอือมระอาในการเข้าไปใช้บริการห้องน้ำแห่งนั้น บางที่เมื่อเข้าไปแล้ว ก็จะเจอประเภทชอบโชว์หรือสำเร็จความใคร่โชว์ที่โถปัสสวะ ปีนประตูชะเง้อมอง หรือสอดมือส่งสัญญาณด้านล่างชักชวน เพราะคิดว่าชอบแบบเดียวกัน สิ่งที่ควรระวังอย่างยิ่งคือ การตกเป็นเหยื่อของพวกที่ทำธุรกิจถ่ายคลิปแล้วไปโพสต์ขายในกลุ่มไลน์ เฟสบุ๊ก ซึ่งพวกนี้จะทำกันอย่างเป็นขบวนการ ทั้งตั้งใจไปถ่ายกันเองหรือแอบถ่ายคนอื่น เข้าห้องน้ำเดี๋ยวนี้ต้องระวังอย่างมาก อีกกลุ่มหนึ่งเป็นพวกที่สิงสถิตย์อยู่ตามห้องน้ำที่มีรูเป็นวันๆ รอส่งสัญญาณให้อีกห้องที่ชอบแบบเดียวกันสอดอวัยวะเพศให้อีกฝ่ายสำเร็จความใคร่ให้ด้วยความตื่นเต้น มีบางเคสที่โทรมาบอกว่า เมื่อสอดไปแล้วนึกว่าอีกฝ่ายทำออรัลให้ แต่ปรากฏว่า อีกฝั่งกลับใช้ทวารหนักแทน ทำให้รีบดึงกลับมา แต่ก็กังวลเรื่องเอชไอวีมาก และบางคนก็ติดเชื้อหนองใน ซิฟิลิส เริม จากการเล่นเสียวผ่านรูนี้มามากแล้ว เพราะไม่รู้ว่าอีกฝั่งตรงข้าม จะมีหน้าตาหรือโรคร้ายอะไร ก็คงต้องระมัดระวังกันต่อไป เพราะอัตราการติดเชื้อซิฟิลิสและโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์เพิ่มขึ้นสูงมากในกลุ่มชายรักชาย” นายนิกร กล่าว ขณะที่แม่บ้านทำความสะอาด และ รปภ.บางแห่ง เริ่มมีการเข้มงวดกวดขันกันมากขึ้น ถึงกับบางแห่งต้องยอมติดตั้งกล้องวงจรปิดเพื่อป้องกันปัญหาดังกล่าว

Featured Author

ดร.นฤพล ด้วงวิเศษ 

Proin eget tortor risus. Praesent sapien massa, convallis a pellentesque nec, egestas no

เรื่องเพศหลากเฉดสีกับนฤพนธ์ ด้วงวิเศษ

เรื่องเพศหลากเฉดสีกับนฤพนธ์ ด้วงวิเศษ

ผิดตรงไหน!

ที่ไม่ได้เป็นชายหญิงทั่วไป…

เรื่องเพศเป็นเรื่องที่พูดถึงได้หลากมุมมอง อยู่ที่ว่าจะพูดมุมไหน

โลกใบนี้ไม่ได้มีแค่เพศหญิงและเพศชาย ยังมี เกย์, ทอม, ดี้, กะเทย, ทอมเกย์, ไบ, โบ้ท, เลสเบี้ยน, แองจี้, เชอรี่, อดัม ฯลฯ

ไม่ว่าจะเป็นกะเทยเชอรี่ หรืออดัม ก็ไม่สำคัญเท่าเป็นมนุษย์

แล้วทำไมคนในสังคมจำนวนหนึ่ง จึงมองแค่เปลือก…ดูถูก ดูแคลน เหยียดหยามเพศที่แตกต่างจากเพศทั่วไป โดยไม่ได้มองบริบทอื่นๆ

“สังคมไปตีตราผ่านการเรียกชื่อ บอกว่าวิปริตบ้าง ผิดเพศ เบี่ยงเบนทางเพศ เป็นคนน่าสมเพช ตุ๊ด แต๋ว คำเหล่านี้เป็นวาทกรรม ไม่ได้มาจากพันธุกรรม” ดร.นฤพนธ์ ด้วงวิเศษ หัวหน้ากลุ่มงานวิจัยและพัฒนา  ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร กล่าว เมื่อการสนทนาเริ่มออกรส

นอกจากเป็นนักวิชาการด้านมนุษยวิทยา เขายังดำรงตำแหน่งอนุวิชาการ สมาคมเพศวิถีแห่งประเทศไทย และอาจารย์พิเศษ วิชาเพศวิถีศึกษา มีผลงานบทความมากมายและหนังสือหลายเล่ม อาทิ เพศในเขาวงกต,เมื่อร่างกลายเป็นเพศ อำนาจเสรีนิยมใหม่ของเพศวิถีในสังคมไทย ฯลฯ

ถ้าเชื่อว่า สิ่งสำคัญไม่ได้อยู่ที่เปลือก แต่อยู่ที่การกระทำ ก็ลองอ่านบทสนทนานี้ต่อไป…

ก่อนหน้านี้อาจารย์ไม่ได้เปิดตัวอย่างเป็นทางการ ?

เพิ่งมาเปิดตัวตอนอายุ 27 ก่อนหน้านี้ก็อยู่ในสังคมผู้หญิงผู้ชายทั่วไป แต่ไม่ใช่สิ่งที่เราเป็น เราต้องกล้าวิพากษ์ตัวเองก่อน ถ้าเราไม่กล้าออกมาเผชิญโลก เราจะอยู่ในสังคมผู้หญิง ผู้ชายได้หรือ

เมื่อเปิดตัวชัดเจน แล้วเป็นอย่างไรบ้าง

      เปิดทุกสิ่งทุกอย่าง เปิดความคิด ทำให้เราเจอคนหลากหลายรูปแบบ ได้ลงไปคลุกคลีกับปัญหาคนที่เรียกตัวว่าเกย์ เมื่อยี่สิบปีที่แล้ว (ก่อนปีคศ. 2000) ไม่มีนักวิชาการคนไหนออกมาเขียนงานคนหลากหลายทางเพศเลย

ผลงานชิ้นแรกที่ผมเขียนลงวารสาร เรื่องเซ็กซ์ กามารมณ์ของเกย์ เป็นงานวิชาการที่ให้มุมมองใหม่ๆ เกย์กับวัฒนธรรมบริโภค ซึ่งมุมมองแบบนี้เขียนมานานแล้ว ก็เลยเปิดพื้นที่ คนก็เชิญไปบรรยาย จนทำให้คนรู้จักมากขึ้น รู้สึกสนุกที่ได้ใช้ความรู้ สิ่งที่อยู่กับเราทั้งชีวิตเปิดออกมาในมุมวิชาการ ทำให้คนรู้จักเรา ซึ่งนักศึกษารุ่นใหม่อยากอ่านงานพวกนี้ ก็ตามอ่านงานของเรา สื่อที่นำเสนอเรื่องพวกนี้ก็มีมากขึ้น

เคยเจอแรงต้านจากครอบครัวบ้างไหม

ครอบครัวก็เคยบอกเราว่า อย่าเป็นคนผิดเพศ พอเราทำงานรับผิดตัวเองได้ ก็ไม่พูดแล้ว เพราะเห็นว่า เราเป็นเด็กเรียน และการทำงานวิชาการ เราก็เห็นว่าท้าทายความคิด เราก็สนใจด้านประวัติศาสตร์ และมนุษยวิทยา ชอบเขียนหนังสือ

ตอนที่เราจบปริญญาโท แล้วทำงานด้านความหลากหลายทางเพศ ก็คิดว่า ถ้าเราไม่ยอมรับตัวเอง แล้วจะไปวิพากษ์ใครได้ เราก็ต้องยอมรับในสิ่งที่เราเป็นก่อน ถึงจะกล้าวิพากษ์ปัญหาอื่นๆ ในสังคม

ความหลากหลายทางเพศ เรื่องใดที่ถูกมองอย่างอคติมากที่สุด

คงเป็นเรื่องที่มองว่า คนพวกนี้มีจิตใจผิดปกติ อารมณ์รุนแรง สับสน เพราะคนส่วนใหญ่เห็นตัวอย่างจากสื่อ คิดว่าคนพวกนี้อยู่ในวัฏจักรที่ล่อแหลม เสี่ยงอันตราย หรือมองว่าคนพวกนี้เป็นต้นตอของการละเมิดทางเพศ จริงๆ แล้วคนในแวดวงนี้ ก็มีความหลากหลายเหมือนคนทั่วไป

คนส่วนใหญ่บอกว่าเปิดกว้างเรื่องนี้ แต่เวลาพูดและทำ กลับสวนทางกัน ?

เป็นสังคมที่ย้อนแย้ง บางพื้นที่พูดกันสนุกสนาน บางพื้นที่พูดไม่ได้เลย ยกตัวอย่าง ถ้าเรามีเกย์เป็นนายกรัฐมนตรี สาวประเภทสองเป็นรัฐมนตรี คนก็จะบอกว่าเป็นตัวอย่างไม่ดีของสังคม ทำไมเอาคนพวกนี้มาเป็นผู้ปกครอง แสดงว่าสังคมไม่ยอมรับ แม้จะมีทูตหลายประเทศเปิดตัวว่า มีแฟนเป็นคนเพศเดียวกัน

คำกล่าวที่ว่า “การเบี่ยงเบนทางเพศไม่ได้มาจากพันธุกรรม” อาจารย์มีคำอธิบายอย่างไร

มาจากวาทกรรม สังคมไปตีตราผ่านการเรียกชื่อ บอกว่า วิปริตบ้าง ผิดเพศ เบี่ยงเบนทางเพศ เป็นคนน่าสมเพช ตุ๊ด แต๋ว คำเหล่านี้เป็นวาทกรรม ไม่ได้มาจากพันธุกรรม คนที่เกิดมา มีจิตใจไม่ได้เป็นไปตามเพศกำเนิด จึงไม่ได้สืบทอดมาจากปู่ย่าตายาย แต่มาจากประสบการณ์ของแต่ละคน เขาเลือกเอง ถ้าพ่อแม่เข้าใจก็ดี ถ้าไม่เข้าใจ ด่าว่า ตำหนิ ยิ่งทำให้มีแรงเสียดทาน

เป็นการมองแบบเหมารวมแง่ลบมากกว่าบวก ?

ยกตัวอย่างชุมชนเกย์เติบโตและขับเคลื่อนด้วยระบบบริโภคนิยม สถานประกอบการบาร์ ผับ นำเสนอชีวิตเกย์ผ่านเซ็กซ์ ก็เลยเหมารวมว่า เกย์บ้าเซ็กซ์ ส่วนถูกคือสถานประกอบเหล่านี้ทำให้สินค้าที่โชว์เรื่องเซ็กซ์ครอบงำชีวิตเกย์ เกย์จำนวนหนึ่งก็ให้ความสำคัญกับรูปร่างหน้าตามากกว่าคบกันด้วยความรู้สึก เกย์เยาวชนเห็นตัวอย่างจากสถานประกอบการเหล่านี้ ซึ่งส่อไปทางเซ็กซ์เยอะมาก เป็นต้นเหตุเพศสัมพันธ์ไม่ป้องกัน ส่วนหนึ่งก็มีอยู่จริง แต่ไม่ใช่เกย์ทุกคน ยังมีเกย์ที่ทำงานเพื่อสังคม

กลุ่มเกย์ที่ทำเรื่องดีๆ เพื่อสังคม ก็มีไม่ใช่น้อย ?

มีเกย์ที่แฝงตัวทำงานเพื่อสังคมในองค์กรต่างๆ แต่ไม่มีการรวมตัวเป็นองค์กรใหญ่ ต่างจากอเมริกา ยุโรป ที่มีกลุ่มเกย์รณรงค์เรื่องสิ่งแวดล้อม ปัญหายาเสพติด สิทธิมนุษยชน หรือแคมเปญต่อต้านการคอร์รัปชัน แต่เกย์ในเมืองไทยยังอยู่ในกลุ่มเล็กๆ ไม่ค่อยออกมาเคลื่อนไหว 

คิดจะทำเรื่องเหล่านี้ไหม

ก็อยากทำนะ รวมกลุ่มทำงานเพื่อสังคม แต่ต้องมีความพร้อม ผมเคยแนะนำเยาวชนในมหาวิทยาลัย อยากให้มีชมรมนักศึกษาหลากหลายทางเพศ ทำงานจิตอาสาเพื่อสังคม ในตะวันตกยังมีชมรม LGBT ทำงานขับเคลื่อนเรื่องต่างๆ

     เรื่องเพศ เรื่องเซ็กซ์ เป็นเรื่องที่สังคมไทยไม่กล้าพูดในพื้นที่สาธารณะ แต่ทำกันลับๆ รวมถึงเพศนอกจารีตประเพณีทั้งหลาย จะถูกละเมิด เหยียดหยาม และถูกปิดกั้น คนพวกนี้ก็ไม่กล้าแสดงออกในพื้นที่สาธารณะ เพราะกลัวจะถูกมองว่าผิดปกติ คนพวกนี้ถ้าทำงานในระบบราชการ สถานะภาพก็ยังไม่ดี และในโรงเรียนดังๆ มีกฎว่า ห้ามคนพวกนี้มาสมัครเป็นครู พวกเขาไม่ได้ดูคนที่ความสามารถ  เรื่องเหล่านี้เราจึงต้องวิพากษ์มากขึ้น เพื่อให้เกิดความเท่าเทียมทางเพศนอกจากงานวิชาการที่ทำเรื่องความหลากหลายทางเพศ อาจารย์อยากทำอะไรเพื่อคนกลุ่มนี้อีก

      อยากรณรงค์ให้คนหลากหลายทางเพศ เห็นการเหยียดหยามดูถูกของคนกลุ่มเดียวกันมากขึ้น ยกตัวอย่างในกลุ่มเกย์ ก็มีการแบ่งแยกชนชั้น เกย์รวยกับเกย์จน กระเทยสวยและกระเทยที่ยากจน ในชุมชนหลากหลายทางเพศก็มีความไม่เท่าเทียมกัน ซึ่งสังคมมองไม่เห็น เพราะดูจากสื่อกระแสหลัก จึงคิดว่า เกย์ กระเทย ทอม ดี้ ชีวิตก็ดีอยู่แล้ว รวย แต่มีมิติลึกลงไปอีก ยังมีกระเทย ทอม ดี้ ชนชนแรงงาน ชายขอบอีกเยอะ

ความเข้าใจเรื่องเพศ ยังเป็นปัญหามากน้อยเพียงใด

      สังคมไทยยังไม่ค่อยมีความเข้าใจเรื่องเพศ มองว่า คนที่มีจิตใจไม่ตรงกับเพศสรีระของตัวเอง เป็นพวกวิปริต ผิดปกติ สาเหตุมาจากฮอร์โมน การเลี้ยงดู พันธุกรรม ซึ่งเป็นความเข้าใจไม่ตรงนัก ทำให้เด็กเกิดมามีปมด้อย พ่อแม่ก็จะกลัวว่าลูกโตขึ้นจะไม่มีความสุข ทำให้สังคมเดือดร้อน อคติแบบนี้จะฝังอยู่ในเรื่องเพศ

เวลาเขียนบทความหรืองานวิจัย เราก็เอาปัญหาตรงนี้มาชี้ให้เห็น เราต้องไปร่วมมือกับองค์กรที่สร้างนโยบายสังคม ซึ่งตอนนี้ไม่มีเวทีเวิร์คชอป เพราะหน่วยงานรัฐคิดว่าเรื่องเพศไม่ใช่ปัญหาใหญ่ในสังคม แต่เป็นปัญหาปากท้อง

เท่าที่ผ่านมาบทความชิ้นไหนของอาจารย์ที่สร้างแรงกระเพื่อมในสังคมได้บ้าง     

     น่าจะเรื่องการรณรงค์ให้เกย์มีเซ็กซ์ที่ปลอดภัย เพราะการเปลี่ยนคู่นอนบ่อยๆ ทำให้เสี่ยงติดโรค การแก้ปัญหาทุกวันนี้แก้ไม่ตรงจุด ไม่เข้าใจบริบทวัฒนธรรมของเกย์ไทย เงื่อนไขที่ทำให้คนมีเซ็กซ์กลายเป็นเรื่องปกติ เพราะมีแอพลิเคชั่น นัดเจอกันง่ายๆ หรือสื่อธุรกิจเร้าให้คนมีเซ็กซ์ กลายเป็นช่องว่างที่คนกลุ่มหนึ่งพยายามผลักดันให้กลุ่มเกย์ไปตรวจเลือด แต่ไม่เข้าใจสิ่งเร้าที่ทำให้คนกลุ่มนี้เข้าสู่วงจรเหล่านี้ เรื่องนี้ยังเหมือนเดิม และสถิติเกย์ติดเชื้อก็เพิ่มขึ้นเรื่อยๆ เกย์รุ่นใหม่มองว่า เป็นเอดส์ไม่ตายแล้ว เหมือนโรคเรื้อรังชนิดหนึ่ง

ผมเองเคยทำงานวิชาเรื่องความเคลื่อนไหวของเกย์ในประเทศไทย เมื่อ 8 ปีที่แล้ว และมองว่าสังคมไทยยังไม่ค่อยมีความเข้าใจเรื่องเพศ น่าสนใจว่า การรวมตัวของเกย์เป็นไปเพื่อความสนุกสนานมากกว่า มีจัดประกวด จัดปาร์ตี้สังสรรค์ และเกย์ที่ทำงานเพื่อสังคมก็มีอยู่ แต่ไม่มาก 

ประเด็นหลักที่อาจารย์คิดว่า ควรแก้ไขอย่างเร่งด่วนคือเรื่องใด

การผลิตซ้ำมายาคติตำราที่สอนในโรงเรียน ตั้งแต่มัธยมถึงมหาวิทยาลัย ยกตัวอย่างในตำราเรียน มีการนิยามเรื่องความผิดปกติทางเพศ เกย์ กระเทย คือพฤติกรรมเบี่ยงเบนทางเพศ และสังคมไทย น่าจะมีชมรมหรือสโมสรนักเรียนนักศึกษาหลากหลายทางเพศ หรือชมรมพ่อแม่ที่มีลูกหลากหลายทางเพศ การทำงานกับพ่อแม่ก็สำคัญ เพราะมีอิทธิพลต่อลูก ถ้าพ่อแม่ไม่เข้าใจ เด็กก็จะเข้าหาเพื่อนหรือสื่ออื่นๆ

ปัญหาหลักในชุมชนหลากหลายทางเพศ อาจารย์คิดว่าเป็นเรื่องอะไร

อย่างกระเทยยากจนไร้บ้าน ก็จะถูกตีตราไปอีกว่า ยากจนแล้วยังผิดปกติ เสี่ยงถูกทำร้ายมากกว่าคนทั่วไป เป็นปัญหาสะสมมานาน ปัจจุบันยังไม่มีองค์กรเกย์กระเทยที่ไหนลุกขึ้นมาทำงานจริงจัง นอกจากเรื่องสิทธิทางกฎหมาย และการแต่งงานของเพศเดียวกัน เรื่องนี้จึงขาดการเชื่อมโยงให้เห็นว่า กลุ่มพวกเดียวกันมีปัญหาอะไรบ้าง แต่ไปมองว่า ควรให้โอกาสเกย์ในบางอย่าง 

ปัญหาเรื่องเพศ ต้องมีการปรับเปลี่ยนวิธีการให้ความรู้อย่างไร

ถ้าจะสอนเรื่องเพศ ต้องปฎิรูปการศึกษาให้ความรู้ตั้งแต่อนุบาล

ตอนเก็บข้อมูลเรื่องความหลากหลายทางเพศ อาจารย์เจอเรื่องที่ไม่คาดคิดอะไรบ้าง

     เด็กมัธยมอยากสวยหล่อแบบเกาหลี ซื้อโบท็อกซ์มาฉีดเอง บางคนก็ซื้อยามากินเอง เดี๋ยวนี้มีการสร้างกลุ่มไลน์ที่มีเครือข่ายของการมีเพศสัมพันธ์เร็วขึ้น บางคนทำเป็นธุรกิจ ขนาดที่ว่าเอาคลิปตอนมีเซ็กซ์ไปขาย ใครอยากดูต้องเสียเงินในออนไลน์

ทั้งเกย์ ทอม ดี้ และทุกเพศ สนใจการทำศัลยกรรมความงาม เปลี่ยนรูปลักษณ์ตัวเองให้หล่อสวยแบบอุดมคติ มีร่างกายเซ็กซี่ตามอุดมคติด้วยเครื่องมือวิทยาศาสตร์การแพทย์สมัยใหม่ ซึ่งเด็กรุ่นใหม่ตกอยู่ในวิธีคิดแบบนี้       

และคนรุ่นใหม่ เข้าสู่วงจรของการบริการทางเพศเร็วขึ้น บางครั้งไม่ต้องเป็นเกย์ ก็พร้อมจะมีเซ็กซ์กับผู้ชายด้วยกัน  คลิปที่เด็กผู้ชายมีอะไรกัน เด็กๆ ก็คิดว่าตัวเองได้ทั้งเงินและคนยอมรับ บางคนเป็นไอดอลไปเลย เด็กผู้ชายหน้าตาดีก็ได้รับการยอมรับ ถ้าโด่งดังแล้วก็มีการไลฟ์สดจากออนไลน์

ต้องแก้ปัญหานี้อย่างไร

ปัญหาซับซ้อนมาก เพราะสังคมออนไลน์เป็นตัวกระตุ้นได้เร็ว ซึ่งเป็นทั่วโลก และทักษะการใช้ออนไลน์แต่ละคนไม่เท่ากัน ถ้าพื้นฐานของเด็กขาดแคลนเรื่องเงิน ผู้ใหญ่บางคนเอาเซ็กซ์มาล่อ เรื่องนี้แก้ยาก

ขอขอบคุณแหล่งที่มา : http://www.bangkokbiznews.com/news/detail/788028

Featured Author

ดร.นฤพล ด้วงวิเศษ 

Proin eget tortor risus. Praesent sapien massa, convallis a pellentesque nec, egestas no

ตรวจ HIV วันนี้ รับสิทธิ์ซัพ ฟรี

ตรวจ HIV วันนี้ รับสิทธิ์ซัพ ฟรี

#ฟินจิกหมอน 1.6.64 โปรโมชั่นร้อนแรงของ Beer Attaphon ที่ทุ่มเทสร้างสรรค์ผลงานเพื่อชาว Onlyfans และแบ่งปันฟรีสำหรับคนรักสุขภาพที่ต้องการตรวจเอชไอวีและซิลิฟิสฟรีกับบางกอกเรนโบว์ (เฉพาะรายใหม่ที่ไม่เคยตรวจ หรือ ตรวจมาแล้วเกิน 1 ปีเท่านั้น) รีบแอดไลน์จองคิวเลยนะครับ

#bangkokrainbow #BROLoveYour #VIDOL

ประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การสร้างความเข้าใจในการปฏิบัติงานกับผู้ใช้สารเสพติดในกลุ่มชายรักชาย” (Chemsex Bangkok)

ประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การสร้างความเข้าใจในการปฏิบัติงานกับผู้ใช้สารเสพติดในกลุ่มชายรักชาย” (Chemsex Bangkok)

บางกอกเรนโบว์ ร่วมกับ โรงพยาบาลบางรัก

ภายใต้การสนับสนุนจาก สถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง

ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การสร้างความเข้าใจในการปฏิบัติงานกับผู้ใช้สารเสพติดในกลุ่มชายรักชาย” (Chemsex Bangkok) ในวันพฤหัสบดีที่ 23 กันยายน 2564 โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย

แบ่งเป็น 2 รอบตามมาตรการป้องกันโควิด-19 อย่างเคร่งครัด ดังต่อไปนี้

รอบเช้า 08.30-12.00 น. (สำหรับเจ้าหน้าที่สาธารณสุข นักวิชาการ และผู้สนใจทั่วไป) จำกัดเพียง 25 คน

รอบบ่าย 12.00-16.30 น. (สำหรับกลุ่มชายรักชาย เปิดพื้นที่การพูดคุยแลกเปลี่ยนอย่างเป็นมิตร) จำกัดเพียง 25 คน

ลงทะเบียนตอบรับการเข้าร่วมประชุมได้ที่ (ภายในวันที่ 20 ก.ย.64)