World AIDS Day 2021

World AIDS Day 2021

1 ธ.ค. วันเอดส์โลก “ยุติความเหลื่อมล้ำ ยุติเอดส์”
กิจกรรมเดินขบวนรณรงค์และออกบู้ทร่วมกับ สำนักงานเขตราชเทวี และ เครือข่ายภาคประชาสังคมด้านเอดส์ ณ บริเวณเกาะพญาไท อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ
CHEMSEX BANGKOK

CHEMSEX BANGKOK

23 กันยายน 2564  ChemsexBangkok

องค์กรบางกอกเรนโบว์ ร่วมกับ โรงพยาบาลบางรัก จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การสร้างความเข้าใจในการปฏิบัติงานกับผู้ใช้สารเสพติดในกลุ่มชายรักชาย (Chemsex)” สนับสนุนโดย สถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง

โดยเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การใช้สารเสพติดในกลุ่มชายรักชายร่วมกัน เพื่อพัฒนาไปสู่แนวทางการให้บริการทั้งทางด้านสุขภาพกาย สุขภาพจิต และทบทวนนโยบายการลดอันตรายจากการใช้สารเสพติดอย่างเป็นรูปธรรมในอนาคต

ขอขอบคุณโรงพยาบาลบางรักที่สนับสนุนด้านสถานที่ประชุมตามมาตรการป้องกันโควิดอย่างเคร่งครัดรอบละ25คนเช้าบ่าย

ขอขอบคุณท่านวิทยากรที่บรรยายเนื้อหาเข้มข้นเข้าใจง่าย

Shaowpicha Techo นักจิตวิทยาชำนาญการ คลินิกก้าวใหม่ ศูนย์บริการสาธารณสุข 41 คลองเตย และ รศ.ดร.ปรีชญาณ์ นักฟ้อน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

พญ.รสพร กิตติเยาวมาลย์ คลินิกบางรัก

ขอขอบคุณผู้สนับสนุนสถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง