V-IDOL คือ กลุ่มอาสาสมัครสื่อสังคมออนไลน์เพื่อสร้างความเข้าใจเรื่องสุขภาพทางเพศ

V-IDOL : We love to share เป็นการรวมตัวของกลุ่มคนจิตอาสา สุขภาพดี เพื่อร่วมรณรงค์ส่งเสริมการตรวจเอชไอวีฟรีปีละ 2 ครั้ง ในกลุ่มชายรักชาย ผ่านช่องทางโซเชียลมีเดียส์ส่วนตัว
V = เป็นสัญลักษณ์เหมือนกับชูสองนิ้ว เพื่อสื่อให้เห็นว่า คนไทยทุกคนมีสิทธิ์ตรวจเอชไอวีฟรี ปีละ 2 ครั้ง และแทนคำว่า Volunteer Idol หรือออกเสียงเป็น WE IDOL เพื่อแสดงถึงกลุ่มคนที่เสียสละ มีจิตอาสา ในการช่วยเพื่อนให้ปลอดภัยจากเอชไอวีและโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์
(บุคคลในภาพรณรงค์ ไม่จำเป็นต้องเป็นชายรักชายหรือผู้ติดเชื้อเอชไอวีแต่อย่างใด)
ดำเนินโครงการโดย องค์กรสาธารณประโยชน์ บางกอกเรนโบว์
สนับสนุนโดย มูลนิธิเอดส์ เฮลท์ แคร์ (เอเอชเอฟ) ประเทศไทย
มูลนิธิเอชไอวี เอเชีย
Blued

วัตถุประสงค์

1. รณรงค์สร้างความตระหนักในเรื่องสุขภาพทางเพศ เอชไอวี/เอดส์ และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์แก่ชายรักชาย (MSM) ผ่านสื่อออนไลน์ โดยอาสาสมัคร KOL (Key Opinion Leader)
2. ส่งเสริมให้ชายรักชาย (MSM) ตรวจเลือดเพื่อหาการติดเชื้อเอชไอวีแบบรู้ผลเร็วยังหน่วยบริการสุขภาพตามสิทธิการรักษา
กลุ่มเป้าหมาย: กลุ่มชายมีเพศสัมพันธ์กับชาย (MSM) ที่ติดตาม Facebook ของ V-IDOL แต่ละคน
คุณสมบัติ/เกณฑ์ในการคัดเลือก V-IDOL
• เป็นผู้ที่มีจิตอาสามุ่งมั่นที่จะร่วมแบ่งปันข้อมูล ข่าวสาร และกิจกรรมดีๆ สู่สังคม อย่างสม่ำเสมอ โดยการประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อโซเชียลมีเดียส่วนตัว Facebook
• เป็นผู้ที่มีเพื่อนหรือผู้ติดตามใน Facebook Twitter หรือ IG ส่วนตัวไม่ต่ำกว่า 5,000 ราย
• มีมนุษย์สัมพันธ์ เป็นมิตรกับเพื่อนและผู้ที่ติดตาม และมีการเคลื่อนไหวและอัพเดตโซเชี่ยลมีเดียอย่างต่อเนื่อง
• สามารถเข้าร่วมและให้ความร่วมมือในการทำกิจกรรมรณรงค์พิเศษต่างๆ ที่ทาง บางกอกเรนโบว์ หรือ AHF ประเทศไทยได้จัดขึ้นตามความเหมาะสม โดยไม่แสวงหาผลกำไร (ซึ่งจะมีการแจ้งให้ทราบล่วงหน้าอย่างน้อยสองสัปดาห์ก่อนถึงวันงาน)
• ในการรับงานในฐานะ V-IDOL นอกเหนือจากกิจกรรมที่องค์กรบางกอกเรนโบว์หรือ AHF ประเทศไทย จะต้องติดต่อผ่านองค์กรบางกอกเรนโบว์เท่านั้น
บทบาทหน้าที่ V-IDOL
• V-IDOL โพสต์รูปถ่าย/คลิป/LIVE พร้อม Key message ของโครงการบนหน้า Facebook Twitter หรือ IG ส่วนตัว ตามโจทย์และระยะเวลาที่ทางโครงการกำหนด
• V-IDOL ทำหน้าที่ ให้ข้อมูลเบื้องต้น เกี่ยวกับสุขภาพทางเพศ การป้องกันเอชไอวี/เอดส์ และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ พร้อมทั้ง ประชาสัมพันธ์และเชิญชวน ผู้ที่สนใจตรวจเลือดเพื่อหาการติดเชื้อเอชไอวี ไปรับบริการยังหน่วยบริการตรวจเลือดเพื่อหาการติดเชื้อเอชไอวีแบบรู้ผลเร็ว (Free HIV Rapid Test)