ขอเชิญรวมสัมนา กฎหมายก่อตั้งครอบครัวเพศหลากหลาย ในประเทศไทย…จะไปต่ออย่างไร?

ขอเชิญรวมสัมนา กฎหมายก่อตั้งครอบครัวเพศหลากหลาย ในประเทศไทย…จะไปต่ออย่างไร?

สมาคมฟ้าสีรุ้งแห่งประเทศไทย ขอเชิญร่วมงานสัมมนา

“กฎหมายก่อตั้งครอบครัวเพศหลากหลาย ในประเทศไทย…จะไปต่ออย่างไร?”

พบกับ 

คุณเกิดโชค เกษมวงศ์จิตร
• รองอธิบดีกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ กระทรวงยุติธรรม
• กรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ คู่ชีวิต

คุณณธีภัสร์ กุลเศรษฐสิทธิ์
• สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร บัญชีรายชื่อ พรรคก้าวไกล
• กรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ คู่ชีวิต 

คุณแทนคุณ จิตต์อิสระ
• ประธานคณะกรรมการส่งเสริมสิทธิมนุษยชนและความเท่าเทียมระหว่างเพศ พรรคประชาธิปัตย์
• กรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ คู่ชีวิต

คุณกิตตินันท์ ธรมธัช
• นายกสมาคมฟ้าสีรุ้งแห่งประเทศไทย
นักฎหมาย / ทนายความ
• ที่ปรึกษาคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่าง พระราชบัญญัติคู่ชีวิต

คุณธนกร วงษ์ปัญญา
• บรรณาธิการข่าวในประเทศ
สำนักงานข่าว The Standard

ผู้ดำเนินเวทีเสวนา Talk
คุณทีน่า ธีรวัฒน์ ทองมิตร
• ที่ปรึกษาฝ่ายสื่อสารองค์กร สมาคมฟ้าสีรุ้งแห่งประเทศไทย

วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 13.00 – 16.00 น. ห้องประชุมแมนดาริน C ชั้น 1 โรงแรมแมนดาริน กรุงเทพฯ

และระบบออนไลน์ ZOOM MEETING ID : 962 604 1540 PASSWORD : RHM032023